Söz Basım » Risale-i Nur » Çanta Boy Kitaplar

Kastamonu Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)

  • Stok Kodu: 9786054590117
  • Kategori: Çanta Boy Kitaplar
  • Markalar: Bediüzzaman Said Nursi
KDV Dahil
32.00TL
Sepete Ekle
Bu ürün stoklarımızda mevcuttur.
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Kargo ve Garanti
  • Ürün Yorumları
  • Ürün Videosu
1: Sohbete zaman ve mekân mâni değil
2: Zaman, cemaat zamanıdır
3: Üstadın bazı talebelerine nasihatleri ve onlar hakkındaki kanaatleri
4: Risaleler birbirine tercih edilmez
5: Risale-i Nur'un diğer kitaplardan farkı
6: Birden hatıra gelen dört nokta: Zelzele, hizmetteki sıkıntının azlığı, tekrarlar ve 29. Lem'anın tercümesi
7: Musibetler nasıl karşılanmalı?
8: Üç gurbete ve hastalık
9: Teveccühü, Kur'ân ve Risale-i Nur adına kabul etme
10: Talebelerin Nur'a ait ikramı gösteren mektubu
11: İkinci Cihan Savaşı ve beşere gelen tokatlar
12: Risale-i Nur mânevî yaraları tedavi eder
13: Nur talebeleri imanla kabre girecek
14: Risalelerin yazılması: Bayram hediyesi
15: Üstadın ölüme telaşsız bakması
16: Hizmetteki İlâhî ikramlar
17: Nur'un kerametlerinden misâller
18: Risale-i Nur talebesi kime denir?
19: Ehl-i İslâmın, ehl-i dalâlete bilmeden taraftar çıkması
20: Talebelerin Nur'a sahip çıkması
21: Kıyametten haber veren hadis
22: İbrahim Sûresi ve Risale-i Nur
23: Risale-i Nur'da iman ve tevhid konularına yapılan tahşidatın önemi
24: İkinci Vatan: Barla
25: Üç mesele: Talebelerin sadakati, ehl-i dünyanın evhamı ve bir tevafuk
26: Tekrarlar ve inayet-i İlâhiye
27: Zaman, imanı kurtarmak zamanı
28: Bazı talebelerin meziyetleri
29: Risale-i Nur tabiat tağutunu yok eder
30: Siyaset dairesi aklı, kalbi dağıtır; mâneviyatı bozar
31: İmanla kabre girileceğine bir misâl
32: Hizmete gelen mükâfat ve şefkat tokatları
33: Risale-i Nur'un korunduğunu gösteren hâdiseler
34: İmam-ı Ali'nin Âyetü'l-Kübrâ'ya önem vermesinin sebebi
35: Talebelerin vazifesi: Şerh, izah, tekmil, tahşiye, neşir ve tâlim
36: Risale-i Nur'a hizmetin dünyevî faydaları
37: Salâhaddin Çelebi'nin bir kazadan kerametkârane kurtulması
38: Tevafuk-u cifrîde küçük bir hatâ
39: Tevafukların önemine dair bir ihtar
40: Tevafuklar teşvik edicidir
41: Hâfız Ali'nin Risale-i Nur'a âyetten çıkardığı bir istihraç
42: Bir adam, nasıl binler adam kadar günah işleyebilir?
43: Nur ve Gül Fabrikaları
44: Her asırda en büyük makam Kur'ân'ındır
45: Sahabelerin mânevî şahsiyetinin bir cilvesi
46: Şefkatin yanlış yerde kullanılması
47:ki Said'in eserleri faydalı; fakat bir parça mahremdir
48: Risale-i Nur başka eserlere ihtiyaç bırakmaz
49: Gelecek olan Nurun, dar ve geniş dairelerdeki iltibası
50: Deccal ve Hazret-i İsâ (a.s) ile ilgili hadislerin gerçek tevilleri
51: Risale-i Nur'a işaret eden âyetler
52: Isparta kahramanlarına benzemenin şartı
53: Risaleleri yazı ile çoğaltanlara dua
54: Hizmet haberlerinden duyulan memnuniyet
55: Sırr-ı اِنَّا اَعْطَيْنَا'nın işaret ettiği gerçek mânâ
56: ihtar
57: Talebelerin medihlerine cevap
58: Hayalî Ziyaeddin, gerçek Ziyaeddin
59: Üç mühim mesele: İman, hayat, şeriat
60: Ramazan'da her gün bir hâtim
61: Başa gelen sıkıntıların hikmetleri
62: İştirâk-i a'mâl-i uhreviye sırrı
63: Üstadı sürurla ağlatan hanım talebelerin hizmeti
64: Günahlara kalkan: İştirak-i a'mâl-i uhreviye düsturu
65: Küllî ibadete sahip olabilmek
66: Dualarla gelen şifâ
67: Üstadın yerine çalışan talebeler.
68: Sav Köyü bir Medrese-i Nuriyedir
69: İkinci Hüsrev olan Birinci Tahir
70: Namaz tesbihatının önemi. / Dünya hayatını bilerek âhirete tercih etme
71: Ehl-i iman için kâinat nurlu, ehl-i dalâlet için karanlıklıdır
72: Musibetlere şifâ kaynağı: İnşirah Sûresi
73: Hüsrev Altınbaşak ve tevafuklu Kur'ân
74: Dinîn dünyaya basamak yapılması
75: Haşre dair kısımların Onuncu Sözün âhirinde toplanması
76: Gayrî Müslimlerin Cehennemden kurtuluş yolu
77: İman hakikatleri gaybî sırlardan daha ehemmiyetlidir
78: Risale-i Nur'u yazarak çoğaltmanın ehemmiyeti
79: Rüya-yı sadıka kader-i İlâhinin her şeyi ihata ettiğine delildir
80: Mâsum çocukların ve ümmî ihtiyarların Nurları yazmalarının verdiği sevinç
81: Hakakik-i imaniyeye Risale-i Nur'la hizmet, en birinci vazifedir
82: Risale-i Nur'a ekmek kadar ihtiyaç var
83: Mâsumların ve ümmî ihtiyarların yazdıkları risalelerin fütuhatı
84: Risale-i Nur, kazandırdığı tahkikî imana bedel hâlis bir sadakat, sarsılmaz bir sebat ister
85: Binbaşı Muhyiddin'in gördüğü rüyânın tabiri
86: Taarruza karşı demir gibi sebat
87: Talebelerin senakâr mektuplarına cevap
88: Üstadın talebelerini teşvik eden mektubu
89: Risale-i Nur'un yayıldıkça dikkatleri üzerine çekmesine karşı ihtiyat tavsiyesi
90: Risale-i Nur belâların def ve ref'ine vesiledir
91: Harama bakmak unutkanlık verir. / Âhiret sevabını dünyada istememeli
92: İman hizmeti hiçbir şeye alet edilemez
93: Risale-i Nur hizmeti Sünnet-i Seniyeye medardır
94: Ta'likat ve Kızıl İ'caz'ın önemi ve Risale-i Nur'la irtibatı
95: Açlık musibetinin sebebi şükürsüzlük
96: Risale-i Nur telifi ihtiyara tabi değildir
97: Zaman, cemaat zamanıdır
98: Nur dairesi sarsılmaz bir sadakat ve metanet ister
99: Tâhir'de bir Lütfi, bir Hâfız Ali, bir genç Said, bir Hüsrev gizli
100: Risale-i Nur'un emniyete faydası
101: Risale-i Nur'un mânevî galebesi
102: Talebelerin memurlukla Nurlardan uzaklaştırılması
103: Takva ve amel-i salihin tarifi ve önemi
104: Tarafgirlik duygusu zulme ortak yapar
105: Zındıkların tesanüdü bozma çabaları
106: Yirmi Beşinci Sözün sonuna Lemeât Risalesinin eklenmesi
107: Risale-i Nur'un fütuhatının devam etmesi
108: Geçim sıkıntısı âhiret işlerini ikinci dereceye bırakır
109: Hakikî gençlik Nur talebelerinin gençliğidir
110: Birkaç bîçare gençlere verilen bir tenbih, bir ders, bir ihtarnâmedir
111: Risale-i Nur hakkında verilen bir itiraza verilen cevap
LEMEÂT: Nazma benzer şekilde kaleme alınmış, Risâle-i Nur Külliyatı'nın çekirdeği hükmünde olan bir risale.
112: Kadir gecesini ihlâs, tesanüd ve iştirâk-i a'mâl-i uhrevî düsturu ile kazanmak
113: Virdü'l-âzam-ı Kur'ânînin basılması
114: 'Said başka eserleri beğenmiyor' iddiasına cevap
115: Riyaya sevk eden sebepler
116: Küçük Hüsrev Feyzi'nin bir istihracıdır.
117: Zamanın müceddidi, bir şahs-ı mânevî olabilir
118: Risale-i Nur ve talebeleri hakkında gıybet
119: Açlığı kanaat, iktisat ve riyazetle karşılamak
120: Risale-i Nur ve talebelerinin şahs-ı mânevîsi 'Ferid' makamına mazhar
121: Fütur vermek ve geçim sıkıntısı çekmek hizmetten alıkoyar
122: Beş erkân-ı İslâmiye ve vücub-u zekât rüknü
123: İslâmköylü hocaların Risale-i Nur'la alâkası
124: Maişet peşinde koşmak yerine hizmette ciddî çalışmak
125: Salâhaddin Çelebi'nin bazı tavsiyeleri
126: Mânevî hasâretlerden kurtulmanın çaresi: İman ve amel-i salih
127: Mânevî tahribata karşı büyük bir cemaat 200 sene mücadele edecek
128: Isparta, mânevî Medresetü'z-Zehrâ'dır
129: Zalimlerin boğuşmalarına bakmak, zulme ortak eder
130: Risale-i Nur'un bir vazifesi Kur'ân harflerini korumaktır
131: Bu âlem haşri zımnî ve perdeli gösteriyor
132: Şerlerden hayır çıktığının izahı
133: Sikke-i Tasdik-i Gaybî, Nur'un hak olduğuna işaret eden mahrem bir risaledir
134: Dört mektuba cevap
135: Risale-i Nur aklı inkardan kurtarıp tesellî verir
136: Risale-i Nur dostlara tiryak, düşmanlara saika olur
137: Hizmette mazhar olunan suhulet ve tevafuklar
138: Şerlere hikmet ve rahmet gözüyle bakmak
139: Kelimeler yanında fiillerde de tevafuklar var
140: 'Elmas kalemli kardeşlerim matbaaya ihtiyaç bırakmıyor'
141: Geçim sıkıntısı, tesanüdünüzü bozmasın
142: Fil Sûresinin asrımıza bakan yönü
143: Hizbü'l-Ekber-i Nurî'nin yazılması ve yaşanan bir tevafuk
144: Medreseden çıkan Risale-i Nur'u, medrese hocalarının tanımaması
145: İman hakikatlerini hiçbir şeye feda etmeyen Ispartalı talebeler
146: Tam fedakâr talebe dünya ile alâkasını kesmeli
147: Risale-i Nur esmâ-i hüsnânın tecellî ettiği kâinatı delil gösteriyor
148: Mecazî nefs-i emmâre nedir?
149: Her şeyi tesanüde feda etmek
150: Geçim sıkıntısına daha fazla hizmetle mukabele etmek
151: Hüsrev'in yazdığı İ'cazlı Kur'ân
152: İhtilâfı, meşveret-i şer'iye ile halletmek
153: Marangoz Ahmed'in manzumesi
154: Risale-i Nur hizmeti rahmete vesiledir
155: Risale-i Nur neden siyasete âlet edilemez?
156: Nur talebelerinin tesanüdünü tebrik
157: Sebatkâr talebelerin sadakat ve uhuvveti
158: Mehmet Zühtü Efendinin vefatı ve Hulûsi Efendinin birincilik makamını koruması
159: Risale-i Nur'un kerametleri
160: Sırr-ı ihlâsa dayanan Nur mesleği dünyaya bakmaz
161: Ehl-i bid'a ile zihnen de meşgul olmamak
162: Bu zamanda çocuk sahibi olmanın mesuliyeti ile inayet mevzuları
163: Nur talebeleri talebe-i ulûmdur
164: Üstad attan düşmesinin hayırlı neticelerini anlatıyor
165: Musibetin ondan bire inmesi ve bazı Nur talebelerinin sorularına verilen cevaplar
166: Bir musibetin Sekîne'deki dersi açıklamaya vesile olması
167: Adapazarı depreminin mânevî sebebi ve Nurların musibetlere kalkan olması
168: Risale-i Nur'un dünyaya âlet edilmesi ihlâsı kırar
169: Beşer zulmeder, kader-i İlâhî adalet eder
170: Bir kapı kapansa, daha mühim kapılar açılır
171: Üç kerametli risale: Mu'cizat-ı Ahmediye, Yirmi Dokuzuncu Söz ve İşârâtü'l-İ'câz
Bankalara özel taksit seçenekleri :

VadeAy/Ödeme Toplam
Tek Çekim
-
32.00 TL
VadeAy/Ödeme Toplam
Tek Çekim
-
32.00 TL
VadeAy/Ödeme Toplam
Tek Çekim
-
32.00 TL

Garanti Şartları

Bir ürünün iade edilebilmesi genel olarak aşağıdaki şartlara bağlıdır:

Genel şartlar:

- Genel olarak satın aldığınız ürünleri tahrip etmeden, kullanmadan ve ürünün tekrar satılabilirliğini bozmadan, teslim tarihinden itibaren yedi (14) günlük süre içinde neden belirterek iade edebilirsiniz.

- Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez.

- İade, orjinal ambalaj ile yapılmalıdır.

- Üründe herhangi bir tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

- Ürün müşteriye ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek arızalar için, üretici firmanın yetkili servislerine başvurulmalıdır.

- İade şartlarına uygun durumlarda yapılan gönderimlerde kargo ücreti müşteri tarafından ödenecektir.

- İadesi yapılacak olan ürünler, Nesil Basım Yayın Gıda Tic. ve San. A.Ş.'nin çalıştığı kargo şirketleri tarafından bize ulaştırılmalıdır. Hasarlı ve arızalı ürünler, teslimat tarihinden sonra ilk 7 gün içerisinde elimize geçtiği takdirde kargo ücreti Nesil Basım Yayın Gıda Tic. ve San. A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Aksi taktirde ücret müşteriye aittir.

Hasarlı ve değişecek ürünler Nesil Basım Yayın Gıda Tic. ve San. A.Ş.'ne ulaştıktan sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde işleme alınacaktır.

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme » puan

Bu Ürünlerde İlginizi Çekebilir.

Bu Kategorinin En Çok Satanları
Mektubat (2 Renk, Çanta Boy)
43.00TL
Kastamonu Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)
32.00TL
Tarihçe-i Hayat (2 Renk, Çanta Boy)
48.00TL
Muhâkemat (2 Renk, Çanta Boy)
27.00TL
Emirdağ Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)
40.00TL
İman Ve Küfür Muvazeneleri (2 Renk, Çanta Boy)
30.00TL
Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî (2 Renk, Çanta Boy)
32.00TL
Mesnevî-i Nuriye (2 Renk, Çanta Boy)
32.00TL
İşârâtü'l - İ'câz (2 Renk, Çanta Boy)
34.00TL
İlk Dönem Eserleri (2 Renk, Çanta Boy)
39.00TL
Barla Lâhikası (2 Renk, Çanta Boy)
38.00TL
Şuâlar (2 Renk, Çanta Boy)
48.00TL

Bu sitenin altyapısı iMağaza E-Ticaret tarafından sağlanmaktadır.