Söz Basım » Risale-i Nur » Büyük Boy Kitaplar

Emirdağ Lâhikası (2 Renk)

  • Stok Kodu: 9786056151095
  • Kategori: Büyük Boy Kitaplar
  • Markalar: Bediüzzaman Said Nursi
KDV Dahil
44.00TL
Sepete Ekle
Bu ürün stoklarımızda mevcuttur.
  • Ürün Özellikleri
  • Ödeme Seçenekleri
  • Kargo ve Garanti
  • Ürün Yorumları
  • Ürün Videosu
EMİRDAĞ LÂHİKASI – I
TAKDİM
1: 'Üstad Bediüzzaman, dünya ve siyasete karıştı' demek bir divaneliktir
2: Mühim bir suale hakikatli bir cevaptır: Risale-i Nur yüz binlerin ebedî hayatını kurtardı
3: Kerametlerin yazılma sebebi
4: Ankara ehl-i vukufunun ittifakla verdikleri raporun sûretidir
5: Denizli mahkemesinin ittifakla verdiği karar suretidir
6: Kendi kendime bir hasbihaldir (Üstada oynanan gizli oyunlar)
7: 'Kendi Kendime Hasbihal' namındaki parçaya lâhika olarak Adliye Vekiliyle ve Risale-i Nur'la alâkadar mahkemelerin hakimleriyle bir hasbihaldir
8: Üstad, hükûmetin maaş teklifini reddetmiştir
9: Risale-i Nur belâlardan korunmaya vesiledir
10: Âyetü'l-Kürsî'nin tetimmesi olan üç âyetin nüktesi
11: Meyve Risalesinin önemi
12: Hürriyetten men edilen Üstadın şekvâsı: 'Bu istida, üç makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir me'haz olmak için gönderildi'
13: Bakanlar Kurulu ve Meclis Başkanına yazılan maruzat
14: Yağmur duası yapıldığı halde yağmurun gelmemesinin sebebi
15: Hizbü'l-Kur'ânü'l-Muazzam Kur'ân'ın bir nümune-i kudsîsidir
16: Leyle-i Regaiple gelen rahmet
17: Cenâb-ı Hak tazyikleri, baskıları Risale-i Nur lehine çeviriyor
18: Üstadın siyasetle alâkadar olmamasının sebebi
19: Miraç Risalesinin tevafuklu bir kerameti
20: Risale-i Nur'un mesleği şefkat olduğu için çocuk, kadın ve hastaların ilgisini daha çok çeker
21: Risale-i Nur'un vazifesi rû-yi zemindeki bütün muazzam mesâilden daha büyüktür
22: Hâfız Mustafa'nın yaptığı hizmetler, bu memleket ve âlemi İslâmı minnettar ettirir
23: Risale-i Nur'un beraati, yağmurun gelmesine vesile oldu
24: 'Risale-i Nur, Kur'ân'ın malıdır, benim kusurlarım ona sirayet etmez'
25: Hazret-i Ali'nin (r.a.) Âyetü'l-Kübrâ ile selâmete çıkılacağını haber vermesi
26: Risale-i Nur'un serbest kalmasının sebebi: Meyve Risalesi ve Hüccetü'l-Bâliğanın sarsılmaz hakikatleri
27: Kerametlerin yazılma sebebi
28: Risale-i Nur'un zuhurundan kırk sene önce hissedilmesi
29: Hiss-i kablelvukuun tetimmesi: Nur talebelerinin hayatı kader-i İlâhîyle Risale-i Nur'a göre tanzim ediliyor
30: Meyvenin Dördüncü Meselesi, merak duygusunun yanlış kullanılışı
31: Denizli ikinci bir Isparta'dır
32: İkramı izhar mektubunun tetimmesi: Talebelere metanet, sebat veren gaybî işaretler
33: Üstadın merdümgirizlik hastalığının hikmetleri
34: Bu zamanda en büyük vazife imanı kurtarmaktır
35: Masum ve ümmîlerin yazdığı risaleler
36: Tavâif-i beşerin ihtiyaçları yazdırılıyor
37: Risale-i Nur mesleği Sahabe mesleğinin bir cilvesidir
38: Hülâsatü'l-Hülâsa ruhlara iman nurunu telkin eder
39: 'Bâki bir hakikat, fâni şahsiyetler üstüne bina edilemez'
40: Risale-i Nur'un şahs-ı mânevîsi Hz. Hasan'ın bir muavini ve mütemmimidir
41: On adama iman dersi vermek bin adamı irşattan daha mühimdir
42: Risale-i Nur âsâyişi muhafaza eder
43: Afyon Emniyet Müdürlüğüne (Bu millet gelecekte dünyaya karşı Risale-i Nur'a muhtaç olacak)
44: Alevîlere münafık denemez
45: İhanet plânı akîm kaldı
46: Risale-i Nur'un tab'ında ihlâs ve tesanüdün önemi
47:riklere karşı metanet ve tesanüd gerekir
48: Talebelerin yaptığı hizmetlerden Üstadın duyduğu memnuniyet
49: Risale-i Nur'un serbest olmamasının ve tab edilmemesinin sebebi
50: Hasan Feyzi'nin Risale-i Nur'la alâkalı mektubuna cevap
51: Hasan Feyzi'nin Üstad ve Risale-i Nur'la alâkalı mektubu
52: Nur talebelerinin keşif ve keramet aramamalarının sebebi, sırr-ı ihlâstır
53: Risale-i Nur, ilimle hakikate yol açar, felsefî dalâletlere galebe çalar
54: Sabri, Hulûsi ve Hakkı'nın sadakat ve metaneti
55: Hasan Şükrü'nün memnun eden mektubu
56:met-i Nuriyeyi tam yapan talebeler: Küçük Ali, Büyük Mustafa ve Hâfız Mustafa
57: Hülâsatü'l-Hülâsa ulvî bir inşirah verir, usancı izale eder
58: Talebelerin bayram tebriki
59: Küçük Ali'nin istinsah ettiği Sikke-i Tasdîk-i Gaybî mecmuası
60: Halil İbrahim'in Risale-i Nur'u metheden fıkrası
61: Halil İbrahim'in kasidesi
62: Zekâi Efendinin kasidesi
63: Matbuat lisanı ile konuşmanın zamanı
64: Bolşevizm, küfr-ü mutlak ve fikr-i tabiata karşı Risale-i Nur
65: Afyon Emniyet Müdürlüğü'ne bir rica
66: İstanbul'da komünistleri protesto
67: Risale-i Nur'un yangındaki kerameti.
68: Risale-i Nur yalvarmaz
69: Hasan Feyzi'nin manzumesi Sikke-i Tasdîk'teki imâlar tarzındadır
70: Camideki kulübeciğin kaldırılması
71: Hasan Feyzi'nin Sikke-i Tasdik'ten aldığı ilhamla yazdığı kasidesi
72: Allah nurunu tamamlayacaktır—kâfirler hoşlanmasa da…
73: Münafıkâne desiselere karşı sebat gerekir
74: Âsâyişi ihlal bahanesiyle artık kimseyi kandıramazlar
75: İtham ve hakaretlere karşı sabrı seçtim
76: Afyon Emniyet Müdürüne şikâyet mektubu
77: Hocalar kendi malları olan Risale-i Nur'a sahip çıkıyor
78: Risale-i Nur gibi bir hakikat güneşi, üflemekle sönmez
79: Zahiren çirkin perdeler altında, güzel neticeler vardır
80: Risale-i Nur, komünizm yangınına su yetiştiriyor
81: Vasiyetnamemdir
82: Asâ-yı Mûsâ mecmuası ile Haşir Risalesi ve Mucizât risalelerinin yazılması
83: Halil İbrahim'in tevafuklara medar mektubu
84: Zaman telif değil, neşir zamanıdır
85: Tevafuklar birer keramet-i Nuriyedir
86: Mânevî kışın maddî hastalığa da sebep olduğu
87: Üstadı yeniden zehirlediler: 'Şahsım Risale-i Nur'a ve şakirtlerine siperdir'
88:iliye Vekili ile hasbihalden bir parçadır
89: Çalışkanlar hanedanı! Risale-i Nur ve şakirtlerini himaye etmeye vazifelidir
90: Talebelerden gelen hizmet haberleri
91: Ehl-i hakikatin enfüsî tefekkürü
92: Eski Said yok; yenisi ise herşeye tahammül ediyor
93: Celcelûtiye'de Risale-i Nur'a açık işaretler var
94: Mu'cizât Mecmuasının çoğaltılması ve tashihin önemi
95: Kastamonu talebelerinin Ispartalılarla omuz omuza vermesi
96: Taarruz anında kar, fırtına ve zelzelenin gelmesi
97: Sava ve Safranbolu talebeleri
98: Yeşil oğlu Mehmet Salih'in Dahiliye Vekiline yazdığı Üstad ile ilgili ricanâmesi
99: Eski bir dost: Mehmed Salih
100: Yeşil Salih'e cevap
101: On üç yaşındaki Hatice'nin yazdığı Asâ-yı Mûsâ
102: Komünizm, Müslüman-Hıristiyan ittifakını bozmaya çalışacak
103: Nurlar umumun malıdır; hiçbir tarafa tabi olmaz
104: Risale-i Nur'un büyük kahramanları: Hüsrev ve Tahirî
105: Üstadın sergüzeşte-i hayatı
106: Cevşenü'l-Kebîr'in sevabı hakkındaki hadis-i şerif
107: Neden resmî hocalar Risale-i Nur'dan kaçıyor?
108: Hıllet, ihlâs ve uhuvvet şahsî medihleri kabul etmez
109: Tashihlerdeki sıkıntılara bedel iki ücret ve üç ayların sevabı
110: Risale-i Nur'u yazmak mahrumiyete değil, berekete vesiledir
111: Samimî ve çalışkan Konyalı Sabri ve kahraman Rüştü
112: Muhacir Hâfız Ahmed Üstada: 'Mezarın Barla'da olmalı.'
113: Zaman ve mekân Nur talebelerinin beraberliğine engel değildir
114: Tebrike gelen mübarek güvercin
115: Feyzi ve Emin Efendilerin sadakatlerinin kerameti
116: Risale-i Nur'a set çekildiğinde, belâ fırsat bulup gelir
117: Emirdağ zabıtasıyla bir hasbihal.
118: Kapımı kırsalardı zelzele yalnız ihtar için olmayacaktı
119: Nur'un fütuhatı sırasında yağmurun gelmesi
120: Risale-i Nur'un serbestliğini kuşlar tebrik ediyor
121: İnebolulu Mehmed Zekeriya Efendinin hizmetleri
122: Evrad-ı Bahaiye'deki Risale-i Nur'a işaret
123: Isparta yangını ve Isparta medresesinin vazifeleri
124: Abdülmecid Efendinin haşirle ilgili yazısına düzeltme
125: Kastamonu'nun hanım talebeleri
126: Müjdeli ve tesellikâr mektuplar
127: Teksir makinesi, yazıya da kuvvet verecek
128: İstirahatim için ehl-i siyasete tenezzül etmem
129: Büyük Ali'nin varisi, tam bir Abdurrahman olan Küçük Ali
130: Asâ-yı Mûsâ risalesinin tashihinin bitmesiyle gelen üzüm
131: Maddî ve manevî Said'ler benim vazifemi görebilirler
132: Siyaset ve Nur mesleği
133: Yirmi Beşinci Söz niçin yazılmıştır?
134: Risale-i Nur felsefenin zararlı kısmıyla mücadele eder
135: Rumuzat-ı Semaniye Risalesi
136: Nazif, Salâhaddin Çelebilerin ve Ahmed Kureyşî'nin hizmetleri
137: Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar'ın Câmiü'l-Ezher'e gönderilmesi
138: Hasan Feyzi Yüreğil'in Üstada bedel hastalanması
139: Günah cihetinden ölmek, sevap cihetinden yaşamak
140: Bir Hasan Feyzi gitti, yerine bir dârü'l-fünun gelecek
141: Ahmet Nazif ile Mustafa Osman Efendiler ve onların hizmet arkadaşları
142: Nurları yazmanın ve sadakatle talebelik yapmanın neticeleri
143: Suikastın ikisi akîm kaldı, biri bir kahramanı aldı
144: Sıddık Süleyman ve Nur Santralı Sabri'nin ziyareti
145: Üstada yapılan ve yirmi senedir süren zulümler, işkenceler…
146: Hasan Feyzi'nin ruhunu ve sadakatini taşıyan yeni talebeler
147: Hasan Feyzi, diğer Hasan Feyzi'leri vazife başına davet edip öyle gitti
148: 'Bu sıkıntılı zamanda nefsim sabırsızlıkla beni tâciz ederken, bu fıkra onu tam susturdu, şükrettirdi.'
149: Üstad: 'Nefsimi ölüme razı ettim.'
150: Hacı Hafız Mehmed'in ölümü ve talebeler arasındaki makamı
151: 'Herkes Allah'ı bilir, yeni ders almaya ihtiyaç yoktur' şeklindeki itiraza cevap
152: Küfr-ü mutlakın hücumu karşısında İslam tarihindeki ihtilâflı meseleleri tartışmanın yanlışlığı
153: Zülfikar'ın çıkışı, din lehinde müjdeli gelişmelerin müjdecisidir
154: Geçmiş olayları tartışma konusu yapmanın zararları
155: Risale-i Nur hizmetinin, Cenâb-ı Hakkın ve Resullah'ın rızasına uygun düştüğü sahih rüyalarla da tasdik ediliyor
156: Hizmette izlenecek yol: 'sırren tenevveret'
157: Üstadın yerine kendi hayatlarını ortaya koyanlar
158: Hacı Hâfız'ın kerametli vefatı
159: Sadık Beyin sadakat ve hizmeti
160: Bazı büyük hocaların risalelere uzak durmalarının sebepleri
161: Has şakirtlerin Risale-i Nur'a kendi malı gibi sahip çıkması
162: Risale-i Nur âsâyişi temin eden mânevî inzibat memurudur
163: Üstadın çocukların yaptığı hizmetten memnun olması
164: Üstad Bediüzzaman'ın Eski Dahiliye Vekili Hilmi Uran'a ikaz ve tavsiyeleri
165: Jandarma Komutanı ve bir milletvekilinin Üstadı ziyareti
166: İsveç, Norveç ve Finlandiya'nın Kur'ân'ı kabul etmeleri
167: Siyasî kafalar Risale-i Nur'u çabuk anlayamaz
168: Üstad yapılan bütün hizmetlerden haberdar oluyor ve yapılanları takdir ediyor
169: Balıkesir'in cesur hocasını tebrik
170: 'Neden bütün meziyetleri Risale-i Nur'a verip, kendini çok kusurlu bir hâdim gösteriyorsun?'
171: Nurlarla meşgul olmak her türlü belâyı def eder
172: Semavat dinsizliğe karşı hiddete geliyor
173: Üstad hiçbir hediyeyi kabul etmiyor
174: Zülfikar, Asâ-yı Mûsâ dinsizlik cereyanına karşı Kur'ân'ın iki keskin kılıcıdır
175: Üstadın Isparta adliyesine yaptığı dua
176: Risale-i Nur'un hakikatleri dünyanın hiçbir menfaatine âlet edilemez
177: Kainat Zülfikar ve Asâ-yı Mûsâ'nın fütuhatlarını alkışlıyor
178: Risale-i Nur Diyanet Riyasetinde takdir görüyor
179: Ölüm gerçeği: Asıl güzellikler, toprak perdesinin arkasında
180: Kur'ân ebedî hayat için okunur
181: Üstad Bediüzzaman'dan talebelerine: 'Benim vazifem size verildi'
182: Asâ-yı Mûsâ ve Zülfikar'ın Ravza-i Mutahharayı kendine bedel ziyaret etmesi
183: Risale-i Nur hizmeti, Medine âlimlerinin manevî bir evlâdı, bir talebesi ve küçük bir şubesidir
184: Beşeriyetin ebedî hayat ihtiyacını Kur'ân karşılayacak
185: Al-i beyt muhabbeti Alevileri küfr-ü mutlaka düşmekten korur
186: Üstadın, çocukların yazdığı risalelerden duyduğu memnuniyeti
187: Risale-i Nur'la iştigal marifetullah, zikrullah, huzur-u kalbî ve muhabbet-i imaniye verir
188: İnsanları hizmetten alıkoyan, maişet derdi, tamah, korku, makam sevgisi gibi mânevî engellere işaret eder
189: Üstad geçmiş tehlikelerden Risale-i Nur'un kerametiyle korundu
190: Üstad hizmete zarar verir diye hem hastalığını hiçe saydı, hem dünya savaşını izlemedi
191: İnsanlığın başına gelen felaketler ve Kur'ân'ın irşadı, insanoğlunu ebedî saadeti aramaya sevk edecektir
192: Ankara Mahkemesince risalelerin geri iade edilmesi hayırlı bir gelişmedir
193: Hapishaneler Nur medresesine dönüşüyor
194: Çocukların Üstada olan ilgisinin sebebi, onların Nur talebesi olup mânevî tehlikelerden kurtulacaklarına işarettir
195: Hüve Nüktesi
196: Risale-i Nur ağır şartlar altında intişar ediyor
197: Risale-i Nur, hiçbir şeye âlet edilemez
198: Üstad, Risalelerin iktibasına izin veriyor
199: Risalelerin gerçek fiyatı: bir kişinin en az on kişiye okutması
200: Mu'cizatlı Kur'ân tab edilip Hindistan'a gönderiliyor
201: Üstad yazılan risaleleri satın alabilmek için zarurî eşyalarını satıyor.
202: Nurların yayılmasını önlemek için kurulan komplo boşa çıktı
203: Üstadın Hüve Nüktesinin sonuna eklenmesini istediği bir bölüm
204: Nurların korunması, inayet-i İlâhiyedir
205: İlmin izzetinin muhafazası Üstadı harama baktırmıyor
206: Risale-i Nur'un şahs-ı mânevisi bir çeşit Mehdi telâkki ediliyor
207: Bismark ve Carlyle'in Kur'ân ve Peygamberi tasdikleri
208: Üç merkezde üç berberin benzer hizmetleri memnuniyet verici
209: Kur'ân talebelerine ilişmek semayı hiddete getirir
210: Siyasî tarafgirliğin zararlarını anlatır
211: Nur avukatı Ahmed Feyzi'nin Risale-i Nur'la ilgili istihraçları
212: Üstadın parayla risale satın alması
213: İslâm âleminde risalelerin takdir görmesi
214: Emirdağ'da beş teyyare ile Üstadın takip edilmesi
215: Üstad, evine yapılan baskının kanunsuzluğunu açıklıyor
216: Yasak ettikleri Kur'ân nüshası Diyanet Başkanlığında
217: Risale-i Nur belâların def'ine bir vesiledir
218: Şerefler orduya, kusurlar reislere verilir
219: Üstadın kıyafetine ilişmek isteyen Ankara Valisi Nevzat Tandoğan tokat yiyip intihar ediyor
220: Gençlik Rehberi gençleri dine çekiyor. Risale-i Nur'a yapılan zulümler musibeti celbediyor
221: Risale-i Nur ve talebeleri Allah'ın himayesi ve inayeti altında
EMİRDAĞ LÂHİKASI – II
1: Üstad talebelerine icazet veriyor
2: Üstad, Diyanet Başkanı Ahmet Hamdi Beyden risalelere sahip çıkmalarını istiyor
3: Hediye kabul etmeyen Üstada bu kuralı bozduran üç hadise
4: Diyanetin risaleleri ileride neşretmeyi vaad etmesi
5: Kur'ân'ın camilerde tercümesinin okunmasına karşı ikaz
6: Hocalar ehvenüşşer düsturuyla hareket ederek tehlikeyi azaltmaya çalıştılar
7: Üstad: Hüsrev risaleleri ve tevafuklu Kur'ân'ı Ankara'ya götürsün
8: Hâfız Mustafa'nın vefatıyla ilgili tâziye
9: Üstad hayatının devamıyla Nur talebelerine siper oluyor
10: İstibdat ve zındıka cereyanının kuvveti kırılıyor
11: Celâl Bayar'ın Cumhurbaşkanlığına seçilmesini Üstad tebrik ediyor
12: Din siyasete değil, siyaset dine âlet edilebilir
13: Her türlü baskıya rağmen, Nurlar gençler arasında yayılıyor
14: Zübeyir'in Üstadı müdafaa eden mektubu
15: Ezanın minarelerde okunmasını tebrik ve demokratlara dua
16: Genç Saidlerin sayısı artıyor
17: Beraat etmiş risalelere keyfî olarak el konuyor
18: Üstadın devlet yetkililerine mektubu
19: Demokratlar masonlara ve komünistlere karşı uyarılıyor
20: Risale-i Nur on senelik medrese ilmini bir senede verir
21: Üstad risaleleri ücretsiz vermiyor
22: Talebeler, Risale-i Nur'a yapılan zulmü Demokratların kaldırmasını ister
23: Risalelerin imhasına izin verilmeyecek
24: Demokratlarla Nur talebelerinin arasını bozma teşebbüsü
25: Risalelerin yakılma kararı Halkçıların bir oyunu
26: Lozan'ın iç yüzü ve Yahudilerin dini yok etme plânları
27: Ankara'daki güzel gelişmeler
28: İhvan-ı Müslimînin risaleleri Arapça'ya tercüme etmek istemesi
29: Cumhurbaşkanı Doğu Üniversitesinin gerekliliğini kabul ediyor
30: Siyaset tarafgirliği mânâyı zedeler, ihlâsı kırar
31: Hizmet haberleri, Üstadın hastalıklarına ilâç oluyor
32: Asâ-yı Mûsâ'nın Arapça'ya tercüme edilmesi
33: Türkler Peygamber övgüsüne mazhar oluyor
34: Üstadın yapılmasını istediği birkaç tashih
35: Nurcuların şevkiyle Cevşenü'l-Kebir nurlandıracak
36: Üstadın sofimeşrebli tenkitçiliği affetmesi
37: Demokratlar, risalelere ve Nurculara yapılan bu işkenceye engel olmalılar
38: Abdurrahman ve Ceylân'a olan muhabbet
39: Ankara'da Üstadın yerine görev yapan genç Saidler
40: Üstad ehli imanın tenkitlerini bir çeşit nasihat olarak kabul eder
41: Meşrep farklılıkları kardeşliği bozmamalı
42: Lemeat: Risale-i Nur'un çekirdeği
43: Üstadın, ülkede az da olsa hürriyetin başlamasından duyduğu memnuniyeti
44: Allah'ın adaleti ve inayeti
45: Nur talebesi hanımlara evlilik konusunda tavsiyeler
46: Nurcuların hapse girmelerinin hikmetleri
47:ı milletvekillerinin Üstad ve hizmetini takdirleri
48: Demokratlar görev başına çağrılıyorlar
49: Risale-i Nur ehl-i tarikatın da en büyük dairesidir
50: Halka kabul ettirmek, Allah'a aittir
51: Üstadın canlı mektupları
52: Celâl Bayar Üstada teşekkür ediyor
53: Üstadın talebelerinden bazı istekleri
54: Küfre karşı gençleri koruyacak olan Risale-i Nur'dur
55: Camiü'l-Ezher'e risaleler gönderiliyor
56:an Menderes'in Üstada haberi 'Merak etmesin, meyus olmasın'
57: Eflâni ve Safranbolu talebeleri Isparta kahramanlarına benziyor
58: Başbakan ve İçişleri Bakanına risalelerin iadesi için mektup
59: Vatikan'dan gelen teşekkür mektubu
60: Sabır ve tahammül oyunları bozuyor
61: Seyyid Salih'in İslâm ülkelerine ziyareti
62: Mersin ve Tarsus Emniyeti risaleleri iade ediyor
63: İşaratü'l-İ'câz iade ediliyor
64: 'Hüve Nüktesi' küfr-ü mutlakın belini kırıyor
65: Şiddetli kış ve zelzele ilâhî bir ihtardır
66: Üstad, hayatındaki inayetleri anlatır
67: Nurların parlamasına engel olunamıyor.
68: Risale-i Nur zabıta görevi yapıyor
69: Konuşan yalnız hakikattir
70: Birisinin hatasıyla başkası mesul tutulamaz
71: İşârâtü'l-İ'câz Risale-i Nur'un bir fihristesi ve menbaıdır
72: Kur'ân'ı, mütehassıslardan oluşmuş bir heyet tefsir edebilir
73: Kur'ânın maksatları: Tevhid, Nübüvvet, Haşir ve Adalet
74: Üstadın siyasetten ve şimdiki medeniyetten uzak durmasının sebepleri
75: İttihad-ı İslâm'a dair müjdeli gelişmeler
76: Çocukların Üstada muhabbetinin sebebi
77: Evleri bir medrese-i Nuriye yapmak
78: 'Neden dini siyasete alet yapmakla suçlandım?'
79: Mahkemenin ertelenmesindeki hayır
80: Afyon Mahkemesinin adaletsiz kararı
81: Talebeler Medresetü'z-Zehrânın mânevî hakikatini gösteriyor
82: Eski Said kırk sene sonraki olayları önceden hissetmiş
83: Teşehhütte okunan Tahiyyat Miraç'ta İlâhî huzurda okunmuştur
84: Ülfet perdeleri hakikatleri gizliyor, marifet-i İlâhiye yollarını kapatıyor
85: Mahlûkata mânâ-yı harfiyle bakmaya engel olan perdeler
86: Ankebût Sûresindeki âyet hakkındaki vehmi yok eden bir i'caz pırıltısı
87: Gençlik Rehberi'nde 'Dini siyasete âlet var' diyen ehl-i vukufa cevap verilsin
88: 'Vukufsuz' ehl-i vukufun raporundaki suç unsurlarına cevap
89: 1952'de İstanbul'da görülen Gençlik Rehberi mahkemesine, ehl-i vukufa cevaben verilen itiraznamedir
90: Gençlik Rehberi'nin tekrar müsaderesi anarşilik ve dinsizlik hesabınadır
91: Hulûsi Yahyagil: Mesleğim Risale-i Nur dairesinde istihdamdan ibarettir
92: Üstad İhtiyarlar Risalesini gençlere, Hastalar Risalesini sıhhatte olanlara yazmış
93: Şahs-ı mânevî Mehdilik yapar, aksi halde mağlup olur
94: Talebeleri medyumlukla kandırmaya çalışıyorlar
95: Yirmi sekiz yıllık asılsız iddialar
96: İki mühim eserin çoğaltılması
97: Siz bu asrın hidayet serdarısınız
98: Hal-i hazırdaki partiler ve Demokrat Partinin dikkat etmesi gereken iki nokta
99: Değil dünya hayatımı, âhiret hayatımı dahi millet-i İslâmiyeye feda ederim
100: Nur talebeleri ve İhvan-ı Müslimîn mensupları arasındaki farklar
101: ed-Difa gazetesi yazarı Risale-i Nur'un Arap ülkelerindeki durumunu anlatıyor
102: Adnan Menderes'e hatırlatılan üç kanun-u esasî
103: Dindar Demokratlara tavsiye: Ayasofya'yı açın, Risale-i Nur'u neşredin
104: Büyük Cihad'da yayınlanan Üstadın şekvâsına açılan dava
105: Samsun Mahkemesinden gelen tebliğe verilen cevap
106: Gayet ehemmiyetli bir hâdise, bir istida ve bir şekvâdır (es-Sıddık dergisinde yayınlanan risale)
107: Nurları himaye etmek Diyanet dairesinin hakikî vazifesidir
108: Asâ-yı Mûsâ ve Gençlik Rehberi'nin kerametle muhafazası
109: Doğunun kalkınmasında Şark Üniversitesinin rolü
110: Doğu Üniversitesi hakkında tahrifçi bir gazeteye cevaptır
111: Ankara Mahkemesine havale edilen dava ve Zübeyir
112: Üstadın ziyaretçilere dair bir mektubu ('Risale-i Nur'u okumak, ziyaretten on defa daha kârlıdır')
113: Hizmette Urfa'nın ehemmiyeti
114: Üstadın Urfa'ya özel duası
115: Üç hastalığa Âyet-i Hasbiyeyle gelen şifa
116: Görüşmek isteyenlere Üstad buyuruyor: 'Risale-i Nur'un her bir kitabı bir Said'dir'
117: Şark Üniversitesinin İslâmî programı: Risale-i Nur
118: Yazıları beş vecihle iftira ve yalan olduğunu gördüğüm bir gazeteyi bana okudular. Böyle iftiraların hem Isparta'ya, hem neşredenlere büyük zararı var
119: Üstadımızın köylerde dolaştığına dair çıkarılan uydurma habere karşı bir cevaptır; mûcib-i merak hiçbir şey yoktur
120: Deniz zahiren hiddetlendi, mânen şefkatkârâne okşadı
121: Üstadın İstanbul'a gelişi ve ifadesinin alınması
122: Üstadın vasiyetnâmesi
123: Vasiyetnamenin Haşiyesidir
124: Adnan Menderes'in Konya nutkunun tahrif edilmesine dair bir açıklaması
125: Isparta'nın hayır kazanmasının yolu: Risale-i Nur'un iade edilmesine çalışmak
126: Üstadın kabrini gizlemesinin sırrı
127: Üstadımızın Afyon Mahkeme heyetine gönderdiği yazının suretidir
128: Üstadın Demokrat Partiyi desteklemesinin gerekçeleri
129: Demokratlara büyük bir hakikati ihtar
130: Üstad, çektiği işkenceye rağmen Adliye memurlarına beddua etmez
131: Dindar Hürriyetçilerin Üstada Diyanet'te vazife teklifi
132: İmanın dünyada dahi bir nevi cennet lezzetini benim hayatımda temin ettiğine dair
133: İhlâsı muhafaza etme düsturu sohbete mâni oluyor
134: Üstadın Isparta Tugay camiinin temeline harç atması
135: Hüseyin Avni ve Tahsin Tola'nın seçimleri kazanamamasının hikmeti
136: Vasiyetnamenin bir zeyli (Üstad Bediüzzaman Nur'un sermayesiyle talebelerin ihtiyaçlarının karşılanmasını vasiyet eder)
137: Muhalif gazetelerin Üstada ve Nur talebelerine attıkları iftiralara cevap
138: 'Mahkeme-i Kübrâya Şekvâ'ya bir zeyl
139: Medresetü'z-Zehra ifsat komitesinin dalaletlerinden bu milleti koruyacak bir tedbirdir, ırkçılık zararlıdır
140: Bir ihsan-ı İlâhî olarak gelen hastalık
141: Üstadın istiğnaya verdiği ehemmiyet
142: Cumhuriyet gazetesinin yalan haberi
143: Nur medreselerine devam, talebe-i ulum şerefini kazandırır
144: Risale-i Nur'un satılan nüshalarının sermayesi Risale-i Nur'un malıdır
145: Risale-i Nur'un sermayesi, hizmette olan ve nafakasını temin edemeyen talebelerin tayinine sarf edilecek
146: Tarihçe-i Hayat'ın ehemmiyeti
147: Üstadın Namık Gedik, Adnan Menderes ve Tevfik İleri'den dilekleri
148: Eski Partinin Risale-i Nur'a minnettar olması gerekir
149: Üstad savcılara hakkını helal ediyor
150: Üstadın hükümetçe Emirdağı'na sevkinin hikmeti
151: Umum Nur talebelerine Üstad Bediüzzaman'ın vefatından önce vermiş olduğu en son derstir
Bankalara özel taksit seçenekleri :

VadeAy/Ödeme Toplam
Tek Çekim
-
44.00 TL
VadeAy/Ödeme Toplam
Tek Çekim
-
44.00 TL
VadeAy/Ödeme Toplam
Tek Çekim
-
44.00 TL

Garanti Şartları

Bir ürünün iade edilebilmesi genel olarak aşağıdaki şartlara bağlıdır:

Genel şartlar:

- Genel olarak satın aldığınız ürünleri tahrip etmeden, kullanmadan ve ürünün tekrar satılabilirliğini bozmadan, teslim tarihinden itibaren yedi (14) günlük süre içinde neden belirterek iade edebilirsiniz.

- Ambalajı açılmış, kullanılmış, tahrip edilmiş vesair şekildeki ürünlerin iadesi kabul edilmez.

- İade, orjinal ambalaj ile yapılmalıdır.

- Üründe herhangi bir tahrip, yırtılma, kullanılma ve sair durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi halinde ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.

- Ürün müşteriye ulaştıktan sonra ortaya çıkabilecek arızalar için, üretici firmanın yetkili servislerine başvurulmalıdır.

- İade şartlarına uygun durumlarda yapılan gönderimlerde kargo ücreti müşteri tarafından ödenecektir.

- İadesi yapılacak olan ürünler, Nesil Basım Yayın Gıda Tic. ve San. A.Ş.'nin çalıştığı kargo şirketleri tarafından bize ulaştırılmalıdır. Hasarlı ve arızalı ürünler, teslimat tarihinden sonra ilk 7 gün içerisinde elimize geçtiği takdirde kargo ücreti Nesil Basım Yayın Gıda Tic. ve San. A.Ş. tarafından karşılanacaktır. Aksi taktirde ücret müşteriye aittir.

Hasarlı ve değişecek ürünler Nesil Basım Yayın Gıda Tic. ve San. A.Ş.'ne ulaştıktan sonra 7 (yedi) iş günü içerisinde işleme alınacaktır.

Yorum / Soru ekleyebilmek için üye olmanız gerekmektedir.

Ortalama Değerlendirme » puan

Bu Ürünlerde İlginizi Çekebilir.

Bu Kategorinin En Çok Satanları
İlk Dönem Eserleri (büyük Boy, 2 Renk)
43.00TL
Barla Lâhikası (2 Renk)
42.00TL
Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî (2 Renk)
36.00TL
Mesnevî-i Nuriye (2 Renk)
36.00TL
Kastamonu Lâhikası (2 Renk)
36.00TL
Muhâkemat (2 Renk)
31.00TL
İşârâtü'l – İ'câz (2 Renk)
38.00TL
Tarihçe-i Hayat (2 Renk)
52.00TL
Söz Basım Yayın (Büyük Boy, 2 Renk, 14 Kitap Takım)
580.00TL
Şuâlar (2 Renk)
52.00TL
İman Ve Küfür Muvazeneleri (2 Renk)
34.00TL
Lemalar (2 Renk)
45.00TL
Sözler (2 Renk)
56.00TL
Emirdağ Lâhikası (2 Renk)
44.00TL

Bu sitenin altyapısı iMağaza E-Ticaret tarafından sağlanmaktadır.